Laden...

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten / consultaties / aankopen aan en overeenkomsten met ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2) Onder "klant" in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die bij ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA. opdrachten / consultatie / aankopen plaatsen.

3) Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een bestelling / opdracht, tenzij schriftelijk anders door ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA is vermeldt.

4) Een bestelling van diensten en / of goederen wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, mondeling, per fax of per émail door klant aan ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA is verstrekt en door laatstgenoemde in uitvoering is genomen of schriftelijk is aanvaard.

5) Het geven van een raming van kosten is informatief en benadert de prijs en kan bijgevolg onder geen enkel beding als bindend beschouwd worden tenzij een schriftelijk akkoord bestaat voor desbetreffende opdrachten.

6) ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA voert haar werkzaamheden naar eer en geweten uit. De werken kunnen nooit beschouwd worden als een resultaatverbintenis.

ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA kan nooit worden aangesproken voor mogelijke fouten dewelke zouden zijn gemaakt tijdens de werken of volgend op de werken.

Verhuurd materiaal wordt na het terugbezorgen aan ons op defecten en schade controleert en op kosten van de huurder hersteld en vervangen. De huurder moet bij ontvangst de goederen op schade controleren en dit schriftelijk aan ons mededelen zodat regeling getroffen word.

7) Indien de klant toch van oordeel is dat de fout ontegensprekelijk bij ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA ligt, dient hij dit aan te tonen via een gerechtelijke expertise waarbij de kosten voor de verliezende partij zijn.

8) Alle facturen / rekeningen van ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA zijn betaalbaar overeenkomstig betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een boeterente verschuldigd van 10% interest per jaar op dat bedrag, vermeerderd met de incassokosten, een forfaitaire schadevergoeding van 12 % op dat bedrag, met een minimum van € 125. De niet-betaling van een factuur of een rekening op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen en rekeningen van de Klant tot gevolg. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur. Gedeeltelijke betalingen worden door ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zij worden achtereenvolgens toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de verschuldigde rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en ten slotte op de hoofdsom.

9) ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA gebruikt CashflowByWeb® / Cashcollector / CashWatch, aangeboden door Delta Point OCS® / Piton, voor debiteurenopvolging. Tussen de klant en ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA zullen elektronische berichten, connecties, bewerkingen op het CashflowByWeb / Cashcollector / CashWatch -systeem bewezen worden aan de hand van logboek- en bestanden die op elektronische wijze door CashflowByWeb® Cashcollector / CashWatch worden bijgehouden. De klant aanvaardt de bewijswaarde van deze gegevens. Deze bewijskracht verhindert niet dat de partijen elk bewijs mogen leveren met de ter zake toegelaten wettelijke middelen."

10) De klant aanvaardt dat ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA facturen elektronisch / digitaal verzendt. ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA heeft altijd het recht facturen te versturen via de conventionele communicatiemiddelen. De klant erkent dat hij verantwoordelijk is voor de geschikte bewaring van de elektronische / digitale facturen en voor het vervullen van alle andere wettelijke vereisten inzake het ontvangen van elektronische / digitale facturen

11) Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle geleverde goederen / onderdelen vermeld op de leveringsbon en factuur eigendom blijven van ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA tot dat de volledige betaling vermeld op de factuur is voldaan, als ook bij laattijdig betaling van de factuur alle gemaakte onkosten om tot betaling te komen.

12) Alle door ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA verstrekte facturen / rekeningen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd, tenzij door de opdrachtgever daartegen binnen de acht dagen na datum aangetekend protest wordt betekend. Elk protest na de vervaldatum zal beschouwd worden als zijnde laattijdig en irrelevant.

13) Het behandelen en stouwen van de lading, alsook de wachttijden valt onder de internationale CRM-voorwaarden. Voor nationale ritten gelden deze voorwaarden eveneens toegepast met inachtneming van de geldende onderlinge afspraken.

14) Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant.

15) ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn enkel territoriaal bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement of kanton van de exploitatiezetel (of de maatschappelijke zetel), die aanleiding geven tot het geschil, tenzij ID LASAPPARATEN SERVICE BVBA zou verkiezen zich tot een andere bevoegde rechtbank te wenden en dit o.g.v. art. 624, 2° van het gerechtelijk wetboek, dit onverminderd het recht van de verhuurder/verkoper, of de overnemer van diens rechten, het geding in te leiden voor de rechtbank, bevoegd ratione loci volgens de woonplaats van de verweerder.

Voorwaarden bij : herstelling , offerte , nazicht en bewaring

Alle nieuw geplaatste onderdelen blijven ons eigendom tot volledige betaling van factuur.

Eigendomsoverdracht :

De bij ons binnen gebrachte goederen voor nazicht en herstelling worden gedurende de wacht tijd voor herstelling of nazicht bij ons bewaard (maximaal 4 weken ),.In het geval van herstelling of nazicht en na deze herstelling of nazicht worden de goederen gedurende maximaal 1 jaar bewaard tegen een vergoeding van 1€/ dag +btw21%.

De klant zal via telefoon , of per brief of aangetekend verwittigt worden binnen de 14 dagen na de herstelling of nazicht , de kosten voor deze worden aangerekend ter hoogte van het effectief tarief van post en andere.

In sommige gevallen is er enkel nazicht van het toestel , wij nemen ons de vrijheid al naar gelang de situatie dit werk gratis te verrichten en geen kosten aan te rekenen als het om onherstelbare toestellen of artikelen gaat , deze worden na het verwittigen direct vernietigt of gerecycleerd , de de klant neemt automatisch afstand van alle defecte onderdelen ongeacht de grootte of rest waarde.

Indien de klant na de herstelling en na die wachtperiode periode zijn eigendom niet komt ophalen wordt aangenomen dat de klant het goed niet meer wenst en hij het voor 0€ afstaat.

Wij nemen ons dan de vrijheid om het geplaatste materiaal voor de herstelling te demonteren en te recupereren , het geen overblijft wordt gerecycleerd of vernietigt.

Bewaringskosten : 1€ + btw 21% per dag.