Laden...

Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van huur of verhuur die met ide lasapparaten worden gesloten.

Het verhuurde materiaal blijft steeds ons onbetwistbaar eigendom .De huurder heeft niet het recht het te schilderen ,het in pand te geven ,het onderverhuren of om het even welke wijziging aan te brengen.

De duur van huur is één week of een veelvoud daarvan tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De huurprijs wordt per week berekend ,gedeelten van een week worden als een volledige week berekend. De opgegeven huurtarieven gelden voor huurperioden van één week en zijn excl btw tenzij anders overeengekomen.De huurtarieven zijn exclusief bediening ,brandstof en verbruik stoffen.

De huurperiode vangt aan op de dag van de verzending van het materiaal. De huur periode eindigt op de dag dat het onbeschadigd materiaal in onze magazijnen wordt terugbezorgd.

Het materiaal zal door ide lasapparaten in goed bruikbare staat afgeleverd worden. De huurder verplicht zich het materiaal in goede staat te houden en na gebruik het in goede staat terug te bezorgen.

De transportkosten alsook de kosten van het laden en lossen ,zowel in onze magazijnen als op de plaats van bestemming, zijn voor rekening van de huurder.

De goederen worden steeds vervoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de huurder.

Voor diesel gedreven materiaal zijn de tarieven berekend op een basistarief van max 8 draaiuren per dag en 40 draaiuren per week. Bij overschrijding hiervan zal bovenop het basistarief het aantal meer draaiuren worden aangerekend .deze meer draaiuren worden aangerekend à rato van 50% van het normale gangbare basistarief uitgedrukt per uur , zijnde 1/40ste van het weektarief.

Verhuurd materiaal wordt in geval van storing zo vlug mogelijk hersteld of vervangen.

We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfsschade, ontstaan door storing , of niet goed functioneren van gebruikte machines of gereedschappen , als ook niet voor eventuele vertraging bij levering door onze diensten.De huurder is verplicht het gebruik van het materiaal buiten de normale week aan ide lasapparaten te melden.De verhuurtarieven zijn gebaseerd op de prijzen en omstandigheden van het ogenblik van het aangaan van de huurovereenkomst.

Ide lasapparaten behoudt zich alle rechten om haar tarieven te wijzigen.

Het dagelijkse onderhoud op de plaats van gebruik , zoals onder meer verzorging van smeermiddelen , antivries enz… door en voor eigen rekening van de huurder.

Alle kosten die verband houden met herstellingen en vervangen van de onderdelen en die geen betrekking hebben op de normale slijtage , zijn voor rekening van de huurder.

De huurder zal ide lasapparaten onmiddellijk schriftelijk van elke storing of beschadiging op de hoogte brengen.

De plaats waar het materiaal wordt gebruikt zal voor het personeel van ide lasapparaten steeds toegankelijk zijn voor het uitvoeren van controle of herstellingswerken. Wacht tijden , ontstaan door het niet bereikbaar zijn van materiaal, zijn voor rekening van de huurder.

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade , veroorzaakt aan of door het materiaal. De huurder zal zorgen voor een “all-risk verzekering” op basis van de nieuwwaarde van de goederen .Huurgelden en andere kosten kunnen in rekening gebracht worden tot op de datum van volledige vergoeding van verloren of beschadigd materiaal .Bij niet of laattijdige betaling heeft de verhuurder het recht om het gehuurde materiaal op kosten van de huurder onmiddellijk af te halen.